Persyaratan Pengurusan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Ke atuan Republik Indone ia haru memenuhi per yaratan: urat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologi yang di etujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang A ing; urat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha E a; kutipan akta kelahiran anak; KK ayah atau ibu;